leoni

Ali Hertica

Ali Hertica: Burokracia dhe sistemi demokratik

Termat burokraci dhe demokraci zakonisht mendohen,  si qasje antitetike për sigurimin e qeverisjes për një shoqëri. Burokracitë publike zakonisht konceptohen si të nevojshme nga njëra anë për administrimin efektiv të programeve publike, por si legaliste dhe kryesisht indiferente sipas dëshirave dhe kërkesave të qytetarëve individual.

 Burokracitë gjithashtu priren të shoqërohen format hierarkike dhe madje autoritare të qeverisjes, edhe pse të paktën një pjesë e logjikës për institucionalizimi i formës burokratike të qeverisjes ishte sigurimi i një trajtimi të barabartë të qytetarëve, dhe t’u sigurojë klientëve rekorde dhe justifikime për vendimet që merren rreth tyre brenda sektorit publik.

Format hierarkike dhe madje autoritare të qeverisjes, edhe pse të paktën një pjesë e logjikës për institucionalizimi i formës burokratike të qeverisjes ishte sigurimi i një trajtimi të barabartë të qytetarëve,dhe t’u sigurojë klientëve rekorde dhe justifikime për vendimet që merren rreth tyre brenda sektorit publik. Nga ana tjetër, institucionet e qeverisjes demokratike supozohet se i përgjigjen dëshirat e publikut, dhe përpjekja për t’i paracaktuar ato preferenca të publikut në pozitive rezultatet për qytetarët e tyre. Richard Rose (1974) dhe të tjerët kanë theksuar theksuar lidhjen midis votimit dhe zgjedhjeve të politikave në demokracinë përfaqësuese konvencionale nuk është aq e qartë sa shumica e demokratëve mund të dëshirojnë të besojnë. Më tej, publiku mund të votojë për qëllime të papajtueshme, ose kanë pritshmëri jorealiste që do të kërkojnë nga udhëheqësit – të zgjedhur dhe burokratë – të bëjnë politikë.

Megjithatë, për disa arsye të mira, qeverisja demokratike është supozohet se është në gjendje të përshtatet në mënyrë më efektive ndaj nevojave dhe dëshirave të publikut sesa shumica forma të tjera të qeverisjes.

Marrëdhënia midis burokracisë dhe demokracisë është paradoksale dhe plotësuese. Lidhja midis këtyre dy elementeve të qeverisjes është paradoksale kryesisht sepse një demokracia efektive mund të kërkojë burokraci efektive dhe të mirëfunksionuar. Në të vërtetë, theksi në efikasitetin dhe përdorimin e tregut në ofrimin e shërbimeve publike gjatë së kaluarës disa dekada ka masën në të cilën mund të jenë vlerat e burokracisë së zyrtarizuar të jetë e rëndësishme që një demokraci të funksionojë mirë. Stereotipi i ngurtësisë në negativ përshkrimet e burokracisë, në të vërtetë, mund të jenë rezultat i një burokracie të mirëfilltë duke theksuar barazinë, dhe përpjekje për të siguruar që të gjithë anëtarët e shoqërisë të marrin të njëjtën gjë trajtimi sipas ligjit, edhe nëse ai stil i lindjes duket të jetë joefikas.

Po kështu, zyrtarizimi i burokracive publike u miratua të paktën pjesërisht për t’u ofruar qytetarëve aftësinë të mbajnë shënimet e çështjes së tyre ndërsa kaloi nëpër labirint dhe të jetë në gjendje të zbulojë arsyet për një vendim të marrë një herë. Me pak fjalë, burokracia u vendos në vend për të minimizuar veprime arbitrare dhe kapriçioze, në të cilat qeveritë mund të tundohen për tu angazhuar.

Këto pamje janë natyrisht, stereotipe dhe nuk pasqyrojnë natyrën e vërtetë të shumë apo madje  shumica e burokracive publike .

dhe në të cilat tregjet mund ta shohin shumë të përshtatshme për t’u angazhuar në mënyrë që të maksimizohet efikasiteti. Këto dy aspekte të qeverisjes mund të duket se janë antitetike, por ato janë të dyja të domosdoshme sigurimi i një qeverisjeje efektive dhe të përgjegjshme, dhe të dyja ofrojnë përfitime plotësuese për shoqëria.

Përgjegjësia e qeverisjes demokratike duhet të balancohet me parashikueshmërinë dhe paanshmëria që supozohet se banon brenda institucioneve burokratik.

Këto dy aspekte të qeverisjes mund të duket se janë antitetike, por ato janë të dyja të domosdoshme sigurimi i një qeverisjeje efektive dhe të përgjegjshme, dhe të dyja ofrojnë përfitime plotësuese për shoqëria.Përgjegjësia e qeverisjes demokratike duhet të balancohet me parashikueshmërinë dhe paanshmëria që supozohet se banon brenda institucioneve burokratike. Po kështu, demokratikeprocess.,dhe paanshmëria që supozohet se banon brenda institucioneve burokratik janë në gjendje të legjitimojnë të tyre ekzistenca përmes aftësisë së saj për të qeverisur në mënyrë efektive dhe për të prodhuar rezultatet e dëshiruara nga publike.

 Natyra plotësuese e formave demokratike dhe burokratike të qeverisjes mund të jetë

e zgjatur, por pika themelore është se në sistemet politike bashkëkohore ato janë thelbësore

qeverisje e mirë. Edhe pse ato janë plotësuese, marrëdhëniet midis demokracisë si zakonisht konceptuar dhe burokracia publike ka ndryshuar, dhe në veçanti natyra e demokracia në vetvete ka ndryshuar.

Ky punim do të paraqesë një argument të përgjithshëm se publiku administrata po bëhet një lokacion gjithnjë e më i rëndësishëm për pjesëmarrjen demokratike në sektori publik bashkëkohor.

Ky argument do të përfshijë katër elementë. E para është se cilësia dhe efikasiteti i demokracisë përfaqësuese në pjesën më të madhe politike evropiane dhe të Amerikës së Veriut sistemet gjithnjë e më shumë vihen në dyshim dhe janë gjithnjë e më të dobëta. Pjesëmarrja në zgjedhje, sistemet gjithnjë e më shumë vihen në dyshim dhe janë gjithnjë e më të dobëta. Pjesëmarrja në zgjedhje, sistemet gjithnjë e më shumë vihen në dyshim dhe janë gjithnjë e më të dobëta. Pjesëmarrja në zgjedhje anëtarësimi në partitë politike, si dhe në shumë forma të tjera konvencionale të demokratikepjesëmarrja, në vazhdimësi të rënies në pothuajse të gjitha vendet, duke treguar që publiku mund ta ndjejë atë këto struktura dhe procese nuk janë në gjendje të plotësojnë nevojat e tyre kolektive. Për më tepër, ofrimi i shërbimeve publike është bërë gjithnjë e më komplekse, dhe regjimet tradicionale të përgjegjësisë.

 

Kontrolloni gjithashtu

Mehmet Bislimi: Çmendi e çoroditur e opozitës në Shqipëri

Edhe sot për të satën herë, Partia Demokratike e Shqipërisë, në krye me të çmendurit …