Kolegji “Biznesi” organizoj Konferencat Shkencore

Të mërkurën, më 24.05.2017, Kolegji “Biznesi” organizoj Konferencat Shkencore: “Rrjedhat dhe Sfidat e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës pas Pavarësisë” dhe “Masat për Parandalimin e Zjarreve”. Në kuadër të punimeve të konferencës u prezantuan 17 kumtesa shkencore që i referoheshin fushës së ekonomisë, gjendjes aktuale që mbretëron në zhvillimet ekonomike në Kosovë si dhe specifikat dhe perspektiva e zhvillimit të ekonomisë vendore. Kontribut në konferencën shkencore ofruan Prof. dr. Shyqeri Kabashi, Prof. dr. Musa Limani, Prof. dr. Izet Shehu, Dr. Habib Basholli, Dr. Kudusi Lama, Dr. Xhevat Berisha dhe shumë profesorë e studiues të tjerë. Konferenca ngjalli interesim të madh tek një numër i madh i të pranishmëve e të punëtorëve shkencor si dhe te studentet. Tema aktuale siç është zhvillimi ekonomik dhe sfidat e saj pas pavarësimit të Kosovës ishte një nga prioritetet thelbësore të perspektivës së zhvillimit të ekonomisë dhe kapitalit vendor të trajtuara në konferencë. Në konferencë u trajtuan tema që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik të vendit në fushën e makroekonomisë dhe mikroekonomisë, cilësia e produkteve, investime e huaja direkte, rritja e punësimit, zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe temat që ndërlidhen me kapacitetet energjetike të shtetit. Politikat avancuese të zhvillimit ekonomik të shtetit, ndërtimin e kapaciteteve mikro-makro ekonomike të ekonomisë vendore, dominuan si prioritete shtetëror në kuadër të punimeve të konferencës. Nga sektori i emergjencave dominuan temat si në vijim: Elementet e analizës dhe vlerësimit të rrezikshmërisë nga zjarri në pyje dhe kullota si dhe punimet e shuarja e zjarreve nga ajri, dhe tema trajnimi dhe edukimi për parandalimin e zjarreve dhe aksidenteve në trafik. Në fund të konferencës u prezantuan përfundimet dhe rekomandimet e dala nga konferenca.

Të gjitha punimet do të botohen në revistën shkencore të kolegjit Biznesi.

Kontrolloni gjithashtu

Argjend Thaçi zgjedhet kryesuesi i Komisionit për Zgjedhjen e Këshillave Lokale të fshatrave

Komisioni për Zgjedhjen e Këshillave Lokale të fshatrave në komunën e Malishevës, mbajti mbledhjen e …