Mona Agrigoroaiei

Mona Agrigoroaiei Imperativi i një Gjykate Ndërkombëtare për Krimet e Luftës Kibernetike: Ruajtja e sigurisë në epokën dixhitale II

Kufizimet e kornizave ligjore ekzistuese:

Kornizat aktuale ligjore ndërkombëtare, të tilla si Karta e Kombeve të Bashkuara dhe ligjet ekzistuese ndërkombëtare, kanë luftuar për të mbajtur ritmin me natyrën e zhvilluar me shpejtësi të luftës kibernetike. Këto korniza janë krijuar kryesisht për të adresuar luftën dhe krimet tradicionale, gjë që e bën sfidues aplikimin e tyre për krimet e luftës kibernetike. Disa nga kufizimet përfshijnë:

 1. Sfidat e atribuimit: Një nga vështirësitë domethënëse në ndjekjen penale të krimeve të luftës kibernetike është atribuimi i tyre tek aktorë të veçantë. Natyra anonime dhe e fshehtë e operacioneve kibernetike e bën të vështirë identifikimin e autorëve me siguri. Kriminelët kibernetikë mund të fshehin identitetet e tyre të vërteta, të përdorin teknika të sofistikuara si proxy servers dhe encryption, dhe të përdorin operacione false flamujsh për të mashtruar hetuesit. Kjo sfidë e atribuimit pengon aftësinë për të mbajtur përgjegjës palët përgjegjëse.
 1. Pragu për një akt lufte: Përcaktimi i pragut për një akt lufte në fushën kibernetike mbetet një çështje e diskutueshme. Ligjet tradicionale të luftës u krijuan për konflikte fizike, duke e bërë të vështirë përcaktimin kur një operacion kibernetik kalon pragun dhe bëhet një akt lufte. Kjo paqartësi krijon sfida në përcaktimin e përgjigjes së duhur ligjore ndaj krimeve të luftës kibernetike.
 1. Kufizimet e juridiksionit: Gjykatat penale ndërkombëtare ekzistuese, si Gjykata Ndërkombëtare Penale (ICC), kanë juridiksion të kufizuar kur bëhet fjalë për ndjekjen penale të krimeve të luftës kibernetike. Këto gjykata fokusohen kryesisht në krimet tradicionale si gjenocidi, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Kufizimet juridiksionale të këtyre gjykatave mund të përjashtojnë krimet e luftës kibernetike nga fushëveprimi i tyre, duke lënë një boshllëk ligjor në ndjekjen penale të kriminelëve të luftës kibernetike.

Gjykata duhet të ketë fuqinë për të hetuar, ndjekur penalisht dhe gjykuar krimet e luftës kibernetike. Ajo duhet të fuqizohet për të mbledhur dhe analizuar provat dixhitale, për të kryer ekzaminime mjeko-ligjore dhe për të punësuar ekspertë teknikë për të kuptuar ndërlikimet e operacioneve kibernetike. Gjykata duhet gjithashtu të ketë autoritetin për të lëshuar urdhër-arreste, për të zhvilluar gjykime dhe për të dhënë vendime.

 1. Bashkëpunimi Ndërkombëtar: Gjykata e Krimeve të Luftës Kibernetike duhet të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe shkëmbimin e informacionit. Ai duhet të krijojë mekanizma për bashkëpunim ndërmjet kombeve, duke përfshirë shkëmbimin e inteligjencës, provave dhe praktikave më të mira. Bashkëpunimi i ngushtë me agjencitë e sigurisë kibernetike, organet e zbatimit të ligjit dhe organizatat ndërkombëtare do të rriste efektivitetin e gjykatës.
 1. Informimi dhe ndërgjegjësimi: Gjykata duhet të angazhohet në aktivitete informuese për të rritur ndërgjegjësimin për krimet e luftës kibernetike dhe pasojat e përfshirjes në aktivitete të tilla. Ai duhet të edukojë qeveritë, organizatat dhe publikun për kuadrin ligjor, rëndësinë e sigurisë kibernetike dhe nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në luftimin e kërcënimeve kibernetike.

Sigurimi i drejtësisë dhe procesit të rregullt

Ndërsa luftohen krimet e luftës kibernetike, është thelbësore të ruhet drejtësia dhe procesi i duhur. Krijimi i një gjykate për krimet e luftës kibernetike duhet të sigurojë që të drejtat e të akuzuarve mbrohen. Disa konsiderata përfshijnë:

 1. Gjykimi i drejtë: Gjykata duhet të garantojë një gjykim të drejtë për të akuzuarin, duke përfshirë aksesin në përfaqësim ligjor, prezumimin e pafajësisë derisa të provohet fajësia dhe të drejtën për të paraqitur një mbrojtje. Gjykata duhet t’u përmbahet parimeve të përcaktuara ligjore, të tilla si e drejta për t’u dëgjuar, paanshmëria e gjyqtarëve dhe ndalimi i torturës ose trajtimit mizor.
 1. Mbrojtja e privatësisë: Gjykata duhet të vendosë masa për të mbrojtur të drejtat e privatësisë së individëve gjatë hetimeve dhe gjykimeve. Duhet të ekzistojnë masa mbrojtëse për të parandaluar ndërhyrjen e pajustifikuar në të dhënat personale dhe për të garantuar respektimin e të drejtave të privatësisë.
 1. Ekspertiza ligjore: Gjykata duhet të përfshijë ekspertë ligjorë të cilët kanë njohuri për ligjin kibernetik dhe të kenë një kuptim të sfidave unike ligjore që lidhen me krimet e luftës kibernetike. Këta ekspertë mund të sigurojnë që procedurat ligjore të zhvillohen siç duhet dhe në përputhje me parimet e përcaktuara ligjore.
 1. Transparenca: Gjykata duhet të funksionojë me transparencë, duke lejuar aksesin e publikut në procedura, përveç rasteve kur ka arsye bindëse për konfidencialitet. Transparenca ndihmon në ndërtimin e besimit në procesin ligjor dhe siguron llogaridhënie.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Shkëmbimi i Informacionit

Adresimi i krimeve të luftës kibernetike kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe shkëmbim informacioni midis kombeve. Gjykata e Krimeve të Luftës Kibernetike duhet të promovojë dhe lehtësojë në mënyrë aktive një bashkëpunim të tillë:

 1. Kornizat e bashkëpunimit: Gjykata duhet të krijojë korniza për bashkëpunim, duke përfshirë marrëveshjet e ndihmës juridike reciproke, traktatet e ekstradimit dhe protokollet e shkëmbimit të informacionit. Këto mekanizma do të lehtësonin shkëmbimin e inteligjencës, provave dhe ekspertizës midis kombeve.
 1. Hetimet e përbashkëta: Gjykata duhet të inkurajojë hetime të përbashkëta dhe ndjekje penale të përbashkëta, veçanërisht në rastet që përfshijnë krime ndërkombëtare të luftës kibernetike. Duke bashkuar burimet dhe ekspertizën, kombet mund të rrisin aftësitë e tyre hetimore dhe të përmirësojnë gjasat për ndjekje të suksesshme.
 1. Asistencë Teknike: Gjykata duhet t’u ofrojë asistencë teknike vendeve më pak të zhvilluara ose atyre që nuk kanë ekspertizë në hetimet kibernetike. Kjo mbështetje mund të ndihmojë në ndërtimin e kapaciteteve të tyre për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e luftës kibernetike në mënyrë efektive.
 1. Bashkëpunimi për sigurinë kibernetike: Gjykata duhet të punojë ngushtë me agjencitë e sigurisë kibernetike, organizatat ndërkombëtare dhe aktorët e tjerë përkatës për të koordinuar përpjekjet në parandalimin dhe adresimin e krimeve të luftës kibernetike. Bashkëpunimi në shkëmbimin e praktikave më të mira, inteligjencës së kërcënimeve dhe nismave për ndërtimin e kapaciteteve do të forconte përgjigjen e përgjithshme ndaj kërcënimeve kibernetike.

identifikimi i tyre mund të kontribuojë në parandalimin. Duke emëruar dhe turpëruar publikisht ata që janë përgjegjës për krimet e luftës kibernetike, gjykata mund t’i ekspozojë veprimet e tyre komunitetit ndërkombëtar, duke çuar potencialisht në dëmtim të reputacionit dhe pasoja diplomatike.

 1. Rreziqet dhe kostot e rritura: Aftësia e gjykatës për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e luftës kibernetike rrit rreziqet dhe kostot që lidhen me përfshirjen në aktivitete të tilla. Duke ditur se veprimet e tyre mund të rezultojnë në pasoja ligjore, duke përfshirë sanksione të mundshme ekonomike ose ndërhyrje ndërkombëtare, mund t’i largojë aktorët nga kryerja e operacioneve të luftës kibernetike.
 1. Ndikimi normativ: Ekzistenca e një gjykate të dedikuar për krimet e luftës kibernetike do të ndihmonte në vendosjen e normave dhe standardeve ndërkombëtare në lidhje me luftën kibernetike. Duke vendosur precedentë ligjorë dhe duke ofruar udhëzime për sjelljen e pranueshme në hapësirën kibernetike, gjykata mund të formësojë normat dhe pritshmëritë për sjelljen e shtetit, duke promovuar sjellje të përgjegjshme dhe duke reduktuar gjasat e incidenteve të luftës kibernetike.

Nevoja për një gjykatë për krimet e luftës kibernetike

Krijimi i një gjykate të dedikuar për krimet e luftës kibernetike është thelbësor për disa arsye:

 1. Mekanizmi Ligjor i Specializuar: Një Gjykatë e Krimeve të Luftës Kibernetike do të ofronte një mekanizëm të specializuar ligjor për të adresuar kompleksitetet dhe sfidat unike të paraqitura nga lufta kibernetike. Ai do të pajiset me ekspertizën e nevojshme në ligjin kibernetik, teknologjinë dhe mjekësinë ligjore për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet e luftës kibernetike. Duke pasur një gjykatë të dedikuar, sistemi ligjor mund të mbajë hapin me natyrën në zhvillim të kërcënimeve kibernetike.
 1. Sigurimi i llogaridhënies: Gjykata do të luante një rol vendimtar në mbajtjen përgjegjëse të kriminelëve të luftës kibernetike për veprimet e tyre. Ai do të mundësonte ndjekjen penale të individëve ose subjekteve përgjegjëse për kryerjen e operacioneve kibernetike që shkaktojnë dëm ose destabilizojnë sigurinë e kombeve. Duke vendosur pasoja ligjore për agresionin kibernetik, gjykata do të ndihmonte në parandalimin e shkelësve të mundshëm.
 1. Parandalimi: Një gjykatë për krimet e luftës kibernetike do të kishte një efekt të rëndësishëm parandalues në aktivitetet kibernetike të sponsorizuara nga shteti. Ekzistenca e një tribunali të dedikuar do të dërgonte një mesazh të qartë se agresioni kibernetik nuk do të mbetet i pandëshkuar. Frika nga ndjekja penale dhe pasojat ligjore mund të veprojnë si një pengesë, duke i larguar aktorët nga përfshirja në luftë kibernetike dhe duke promovuar stabilitetin dhe sigurinë në hapësirën kibernetike.
 1. Konsensusi dhe bashkëpunimi global: Krijimi i një gjykate për krimet e luftës kibernetike do të inkurajonte konsensusin dhe bashkëpunimin global në adresimin e krimeve të luftës kibernetike. Ai do të krijonte një platformë për vendet që të bashkëpunojnë, të ndajnë inteligjencën dhe të shkëmbejnë praktikat më të mira në hetimin dhe ndjekjen penale të kriminelëve të luftës kibernetike. Gjykata do të nxiste një përgjigje kolektive ndaj kërcënimeve kibernetike, duke rritur efektivitetin e përgjithshëm të përpjekjeve për të luftuar luftën kibernetike.

Roli i një Gjykate për Krimet e Luftës Kibernetike në parandalim

Roli i një Gjykate për Krimet e Luftës Kibernetike në parandalimin e këtyre krimeve është i rëndësishëm dhe ndihmon në luftën kundër sulmeve dhe veprimtarive të dëmshme në fushën kibernetike. Në vijim janë disa aspekte të roli të gjykatës në parandalimin e krimeve të luftës kibernetike:

 1. Zbatim i ligjit dhe drejtësisë: Gjykata për krimet e luftës kibernetike ka rolin kryesor për të zbatuar ligjin dhe siguruar drejtësi për këto krime. Duke ndjekur dhe dënuar personat përgjegjës për sulmet kibernetike, gjykata krijon një tjetër shkallë të kufizimit dhe parandalimit të këtyre veprimtarive.
 1. Krijimi i precedentëve: Gjykata krijon precedentë dhe vendime që kanë ndikim në fushën e krimet e luftës kibernetike. Këto precedentë ofrojnë udhëzime dhe orientim për interpretimin dhe zbatimin e ligjit, duke ndihmuar në përcaktimin e kufijve dhe dënimin e veprimeve të dëmshme në fushën kibernetike.
 1. Rritja e ndërgjegjësimit publik: Gjykata ka rolin për të rritur ndërgjegjësimin publik lidhur me rrezikun dhe pasojat e krimeve të luftës kibernetike. Duke mbajtur procese gjyqësore transparente dhe duke përdorur mediat për të informuar publikun për rastet dhe dënimet, gjykata ndihmon në ngritjen e ndërgjegjësimit dhe në nxitjen e të tjerëve për të parandaluar dhe raportuar krime të ngjashme.
 1. Bashkëpunimi me autoritetet relevante: Gjykata për krimet e luftës kibernetike ka nevojë për të bashkëpunuar ngushtë me autoritetet relevante të sigurisë kibernetike, agjencitë e inteligjencës dhe organet e rendit për të ndarë informacionin dhe për të adresuar kërcënimet aktuale. Kjo bashkëpunim ndihmon në parandalimin e sulmeve të ardhshme dhe në hetimin e grupimeve kriminale.
 1. Monitorimi i zhvillimeve teknologjike: Gjykata duhet të monitorojë zhvillimet teknologjike dhe taktikat e reja të sulmeve kibernetike. Duke qenë në dijeni të zhvillimeve të fundit në fushën e sigurisë kibernetike, gjykata mund të marrë masa për parandalimin dhe adresimin e veprimeve të dëmshme të cilat përdorin teknologji të dëmshme.
 1. Bashkëpunimi ndërkombëtar: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë një rol aktiv në bashkëpunimin ndërkombëtar për parandalimin e krimeve të luftës kibernetike. Kjo përfshin shkëmbimin e informacionit, të dhënat dhe inteligjencës me autoritetet relevante të vendeve të tjera, për të identifikuar, parandaluar dhe ndaluar sulmet dhe veprimtaritë e dëmshme.
 1. Përgjegjësia ndaj sektorit privat: Gjykata duhet të sigurojë përgjegjësinë ndaj sektorit privat në parandalimin e krimeve të luftës kibernetike. Kjo përfshin forcimin e masave të sigurisë në sektorin e komunikimeve, financiar, energjitik, infrastrukturës kritike dhe sektorëve të tjerë të ndjeshëm ndaj sulmeve kibernetike. Përmes vendimeve të gjykatës dhe dënimeve, ndëshkohen personat përgjegjës për mospërmbushjen e standardeve të sigurisë dhe përdorimin e teknikave të paligjshme në fushën kibernetike.
 1. Ndikimi në politikat dhe ligjet: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë ndikim në zhvillimin dhe përmirësimin e politikave dhe ligjeve për luftën kibernetike. Duke identifikuar boshllëqet dhe mungesat në kuadër ligjor, gjykata mund të japë rekomandime për ndryshime të nevojshme në ligjet ekzistuese dhe krijimin e ligjeve të reja që adresojnë sfidat e krimet e luftës kibernetike.
 1. Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare: Gjykata duhet të bashkëpunojë me organizatat ndërkombëtare si Kombe të Bashkuara, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSBE), Interpoli dhe organizatat tjera të ngjashme për të adresuar krizat dhe sfidat e luftës kibernetike në nivel global. Kjo përfshin shkëmbimin e përvojës, zhvillimin e standardeve dhe krijimin e mekanizmave të përbashkët për parandalimin dhe ndjekjen penale të krimeve kibernetike.
 1. Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë një rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për rrezikun e këtyre krimeve dhe mënyrat e parandalimit. Kjo përfshin n shpërndarjen e informacionit, organizimin e seminareve dhe trajnimeve për të rritur ndërgjegjësimin e publikut, bizneseve dhe organizatave të tjera lidhur me rreziqet kibernetike dhe masat preventive që mund të merren.
 1. Monitorimi i tendencave të reja: Gjykata duhet të monitorojë tendencat e reja në fushën e luftës kibernetike dhe të mbajë hapat me zhvillimet e fundit. Kjo përfshin identifikimin e metodave të reja të sulmeve dhe teknologjive të përdorura nga kriminelët kibernetikë. Duke qenë në dijeni të këtyre tendencave, gjykata mund të marrë masa për të parandaluar sulmet e ardhshme dhe për të mbrojtur më mirë të interesat e sigurisë kibernetike.
 1. Analiza dhe raportimi i kriminaleve: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë kapacitetin për të analizuar dhe raportuar për kriminelët e identifikuar dhe strukturat e tyre kriminale. Kjo përfshin studimin e modeles së veprimit të kriminelëve, identifikimin e trendeve dhe mënyrat e përdorura për të ndaluar dhe dënuar veprimtarinë kibernetike.
 1. Bashkëpunimi me sektorin akademik dhe shkencor: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të zhvillojë bashkëpunim të ngushtë me institucionet akademike dhe shkencore. Kjo përfshin shkëmbimin e njohurive dhe të dhënave të reja, zhvillimin e projekteve të përbashkëta për hulumtimin dhe zhvillimin e teknologjive të sigurisë kibernetike, si dhe trajnimin e specialistëve të rinj në fushën e luftës kibernetike.
 1. Hartimi i udhërrëfyesve dhe politikave: Gjykata duhet të ketë rolin për të hartuar udhërrëfyes dhe politika të qarta për të drejtuar veprimin ndërkombëtar në parandalimin dhe luftën kibernetike. Këto udhërrëfyes dhe politika duhet të përfshijnë hapat për të adresuar kërcënimet aktuale, si dhe për të përcaktuar masat preventive dhe dënuese për sulmet dhe veprimtaritë e dëmshme në fushën kibernetike.
 1. Monitorimi i implementimit dhe evaluimi i efektivitetit: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të monitorojë implementimin e vendimeve dhe masave të marrë për parandalimin e krimeve kibernetike dhe të bëjë evaluimin e efektivitetit të masave të ndërmarra. Duke vlerësuar rezultatet dhe ndikimin e masave preventive dhe dënuese, gjykata mund të identifikojë mënyrat për të përmirësuar veprimin dhe për të forcuar parandalimin e krimeve të luftës kibernetike dhe të bëjë evaluimin e efektivitetit të masave të ndërmarra. Duke vlerësuar rezultatet dhe ndikimin e masave preventive dhe dënuese, gjykata mund të identifikojë mënyrat për të përmirësuar veprimin dhe për të forcuar parandalimin e krimeve të luftës kibernetike.
 1. Bashkëpunimi me industrinë e sigurisë kibernetike: Gjykata duhet të krijojë një lidhje të fortë dhe të bashkëpunimit me industrinë e sigurisë kibernetike. Kjo përfshin kompanitë e sigurisë kibernetike, organizatat ndërkombëtare të standardeve dhe certifikimeve, si dhe institucionet akademike që merren me hulumtimin dhe zhvillimin e teknologjive të sigurisë kibernetike. Duke punuar së bashku me industrinë, gjykata mund të përfitojë nga përvoja dhe teknologjia e avancuar për të adresuar kërcënimet aktuale dhe për të parandaluar sulmet e ardhshme në fushën kibernetike.
 1. Promovimi i bashkëpunimit ndërkombëtar: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të promovojë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimeve kibernetike. Kjo përfshin hartimin e marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit me vende të tjera, organizata ndërkombëtare dhe institucione të tjera relevante. Përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, gjykata mund të ndajë informacionin, të koordinohet në hetime dhe ndjekje penale, dhe të krijojë një front të përbashkët për parandalimin dhe dënimin e krimeve të luftës kibernetike.
 1. Sensibilizimi i politikanëve dhe krijimi i politikave të përshtatshme: Gjykata për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë një rol të rëndësishëm në sensibilizimin e politikanëve dhe krijimin e politikave të përshtatshme për parandalimin e krimeve kibernetike. Duke ndarë informacionin dhe ndikimin e tyre në procesin e hartimit të politikave, gjykata mund të kontribuojë në krijimin e politikave të përshtatshme ligjore dhe të sigurisë për të luftuar krimet e luftës kibernetike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Përmbajtja e rolit të një Gjykate për Krimet e Luftës Kibernetike në parandalimin e këtyre krimeve përfshin një gamë të gjerë të aspekteve, nga zbatimi i ligjit dhe drejtësisë ësisë deri te bashkëpunimi me autoritetet relevante, monitorimi i zhvillimeve teknologjike dhe ndërgjegjësimi i publikut. Për të arritur sukses në parandalimin e krimeve të luftës kibernetike, është e nevojshme që gjykatat të kenë kapacitete të fuqishme, të bashkëpunojnë me aktorët e tjerë të përfshirë dhe të jenë në dijeni të tendencave të reja në fushën kibernetike. Gjithashtu, përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për të ndarë informacionin dhe për të forcuar bashkëpunimin është i rëndësishëm për të përballuar kërcënimet kibernetike në botën moderne.

Përbërësit kryesorë të një gjykate për krimet e luftës kibernetike

Një gjykatë për krimet e luftës kibernetike duhet të ketë komponentët kryesorë të mëposhtëm:

 1. Juridiksion i qartë: Juridiksioni i gjykatës duhet të shtrihet në të gjitha krimet e luftës kibernetike të kryera përtej kufijve kombëtarë. Ajo duhet të ketë autoritetin për të ndjekur penalisht individët dhe subjektet e përfshira në operacionet kibernetike që dëmtojnë sigurinë dhe funksionimin e kombeve.
 1. Struktura dhe përbërja: Gjykata duhet të përbëhet nga gjyqtarë, ekspertë ligjorë dhe specialistë teknikë me ekspertizë në ligjin kibernetik, teknologjinë dhe mjekësinë ligjore. Përbërja duhet të jetë e larmishme dhe përfaqësuese e sistemeve dhe rajoneve të ndryshme ligjore për të garantuar paanshmëri dhe drejtësi.
 1. Funksionet dhe kompetencat: Gjykata duhet të ketë fuqinë për të hetuar, ndjekur penalisht dhe gjykuar krimet e luftës kibernetike

Si përfundim, krijimi i një gjykate për krimet e luftës kibernetike është i nevojshëm për të adresuar kërcënimet dhe sfidat në rritje që vijnë nga lufta kibernetike. Duke ofruar një kuadër ligjor të specializuar, gjykata në mënyrë efektive do të ndiqte penalisht kriminelët e luftës kibernetike, do të promovonte llogaridhënien dhe do të vepronte si një parandalues kundër aktiviteteve keqdashëse kibernetike. Për më tepër, gjykata do të lehtësonte bashkëpunimin ndërkombëtar.

Shqipëria, tashmë e prekur nga sulmi i paprecedent të.regjimit kriminal iranian, duhet të iniciojë e para krijimin e kësaj Gjykate Ndërkombëtare të Krimeve të.Luftës Kibernetike, duke i sjellë para drejtësisë edhe qeveritarët të Teheranit dhe bashkëpunëtorët e tyre të.grupit të hakerave që sulmuan shtetin dhe qeverinë legjitime shqiptare për qëllime të papërligjshme morale e ligjore.

Kontrolloni gjithashtu

Ahmet Qeriqi: Aeroplanët e NATO-s, gabimisht sulmojnë popullatën e dëbuar shqiptare në afërsi të Gjakovës (E enjte 15 prill, 1999)

Ahmet Qeriqi: Aeroplanët e NATO-s, gabimisht sulmojnë popullatën e dëbuar shqiptare në afërsi të Gjakovës (E enjte 15 prill, 1999)

Lajmet  që shkëpusim nga agjencitë e huaja dhe nga terreni bëjnë të ditur se edhe …