MPMS

MPMS: Ftesë publike për aplikim në Këshillin Ekonomiko Social – KES

Në përputhje me nenin 7, paragrafi 4, të Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social (KES), Me qëllim të promovimit të dialogut social në nivel nacional dhe krijimit  të politikave të mirëfillta sociale dhe ekonomike si dhe në dobi të partnerëve social, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpall:

 

FTESË PUBLIKE

Të gjitha organizatat e të punësuarve (sindikatave) dhe organizatat e punëdhënësve, ftohen që të aplikojnë për t’u përfaqësuar në Këshillin Ekonomiko-Social të Republikës së Kosovës.

Për të aplikuar për përfaqësim në Këshillin Ekonomiko-Social, organizatat e të punësuarëve (sindikatat) dhe organizatat e punëdhënësve, duhet të plotësojnë  kushtet dhe kriteret e mëposhtme:

  1. Organizatat e të punësuarve (sindikatat) duhet të paraqesin këto të dhëna: numrin e përgjithshëm të anëtarëve, të vërtetuar përmes dëshmisë (deklaratave personale, librezës së anëtarësisë etj) dhe pagesës së anëtarësisë sindikale, i cili nuk mund të jetë më i vogël se 10% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në Republikën e Kosovës; numrin e marrëveshjeve kolektive të lidhura me ndërmarrjet apo institucionet e ndryshme;

numrin e degëve sindikale, të anëtarësuara në format e organizimit sindikal në nivel nacional, të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES; numrin e zgjidhjeve të kontesteve të punës dhe kontesteve tjera përmes marrëveshjeve kolektive dhe të ndërmjetësimit; anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare të punëtorëve.

  1. Organizatat e Punëdhënësve duhet të paraqesin këto të dhëna:

     numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve të anëtarësuara, i cili nuk mund të jetë më i vogël se 10% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të regjistruara në Administratën Tatimore të Republikës së Kosovës;

    numrin e punëtorëve të punësuar në ndërmarrjet e anëtarësuara, në organizatat e punëdhënësve të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES;

    numrin e zgjidhjes së kontesteve të punës dhe kontesteve tjera, përmes marrëveshjeve kolektive dhe ndërmjetësimit;

    numrin e ndërmarrjeve dhe subjekteve tjera ekonomike të cilat drejt për së drejti ndikojnë në nxitjen e punësimit dhe zbutjen e papunësisë;

    anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve

Aplikacionet për përfaqësim në Këshillin Ekonomiko-Social dhe dokumentacioni me të dhëna të sakta duhet të dërgohen më së voni pesëmbëdhjetë (15) ditë, pas publikimit të ftesës në mediat e shkruara e elektronike dhe në ueb-faqen e MPMS-së.

Aplikacionet duhet të dërgohen personalisht nga ndonjëri përfaqësues ligjor i organizatës së punëmarrësit apo punëdhënësit në Sekretariatin Koordinues të Këshillit Ekonomiko-Social, i cili gjendet në ndërtesën e Inspektoratit të Punës, përballë Restaurant “Pishat”, Rr. Qamil Hoxha nr.30, Prishtinë.

Informatat e tjera plotësuese mund të merren çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrin e telefonit:  038-213- 989 ose në e-mail adresën [email protected];

Kontrolloni gjithashtu

Memli Krasniqi

Memli Krasniqi: Dje ishte një ditë e hidhur për Kosovën, pasi dështoi të anëtarësohet në Këshillin e Evropës

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se sot është një ditë …